สกอลาร์ ไกด์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์

PORTFOLIO

http://www.scholarguide.net/


ออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์ให้กับ เว็บไซต์ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สกอลาร์ ไกด์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ประเทศนิวซีแลนด์ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ศูนย์แนะแนวการศึกษา สกอลาร์ ไกด์ เป็นตัวแทนโดยตรงของสถาบันก ารศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ท ั่วประเทศ


ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ ในสถาบันการศึกษาทุกระดับชั ้นของประเทศนิวซีแลนด์ เช่น เรียนภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา ปริญญาตรี โท เอก การอบรมระยะสั้นๆ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา เรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
ช่วยแนะนำ จัดหลักสูตรและเลือกสถาบันใ ห้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละค น
ดำเนินการสมัครเรียน
อำนวยความสะดวกในการทำวีซ่า
จัดหาที่พักอาศัย
จองตั๋วเครื่องบิน
นัดการรับนักเรียน - นักศึกษา ที่สนามบินและพาไปที่พักที่ จัดไว้
ช่วยดูแลและติดตามผลการเรีย นเพื่อรายงานผู้ปกครอง
ทั้งหมดนี้เป็นการบริการฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
© 2007-2021 All Right Reserved. www.khaijeaw.com
Contact Me: 081.810.5514 Email : about_omelette@hotmail.com
Back to Top